Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 9 có đáp án hay nhất (Phần 2) | Myphamthucuc.vn

Bài 9: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa

Câu 1: Nhà nước xuất hiện từ khi

A. Con người xuất hiện

B. Xuất hiện chế độ cộng sản nguyên thủy

C. Mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được

D. Phân hóa lao động

Đáp án: C

Câu 2: Nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân là nói đến đặc điểm nào dưới đây?

A. Tính xã hội      

B. Tính nhân dân

C. Tính giai cấp      

D. Tính quần chúng

Đáp án: B

Câu 3: Công cụ nào dưới đây là hữu hiệu nhất để Nhà nước quản lí xã hội

A. Kế hoạch      

B. Chính sách

C. Pháp luật      

D. Chủ trương

Đáp án: C

Câu 4: Nhà nước pháp quyền có nghĩa là, mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân đều được thực hiện trên cơ sở

A. Pháp luật      

B. Chính sách

C. Dư luận xã hội      

D. Niềm tin

Đáp án: A

Câu 5: Chức năng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

A. Trấn áp các lực lượng phá hoại

B. Tổ chức và xây dựng

C. Giữ gìn chế độ xã hội

Đáp án: B

Câu 6: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp

A. Công nhân      

B. Nông dân

C. Tri thức      

D. Tiểu thương

Đáp án: A

Câu 7: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước

A. Của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

B. Của riêng giai cấp lãnh đạo

READ  Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên | Myphamthucuc.vn

C. Của riêng những người lao động nghèo

D. Của riêng tầng lớp tri thức

Đáp án: A

Câu 8: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội

A. Bằng pháp luật      

B. Bằng chính sách

C. Bằng đạo đức      

D. Bằng chính trị

Đáp án: A

Câu 9: Tính dân tộc của Nhà nước ta được thể hiện như thế nào dưới đây?

A. Nhà nước ta là Nhà nước của các dân tộc

B. Nhà nước chăm lo lợi ích mọi mặt cho các dân tộc ở Việt Nam

C. Mỗi dân tộc có bản sắc riêng của mình

D. Dân tộc nào cũng có chữ viết riêng

Đáp án: B

Câu 10:Tính nhân dân của Nhà nước ta thể hiện ở việc

A. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

B. Nhà nước ta là Nhà nước của đại gia đình các dân tộc Việt Nam

C. Đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn

D. Nhân dân tích cực lao động vì đất nước

Đáp án: A

Câu 11: Nhà nước ta kế thừa và pháp huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc thể hiện

A. Tính giai cấp của Nhà nước

B. Tính nhân dân của Nhà nước

C. Tính dân tộc của Nhà nước

D. Tính cộng đồng của Nhà nước

Đáp án: C

Câu 12: Khẳng định nào dưới đây không đúng về tính nhân dân của Nhà nước ta?

A. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân lập nên

B. Nhà nước ta do nhân dân tham gia quản lí

C. Nhà nước ta do nhân dân quản lí và ban hành pháp luật

READ  Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 2 - Đề 1 | Myphamthucuc.vn

D. Nhà nước ta thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của 

Đáp án: C

Câu 13: Chức năng nào dưới đây của Nhà nước ta là căn bản nhất

A. Chức năng đảm bảo an ninh chính trị

B. Chức năng tổ chức và xây dựng

C. Chức năng đảm bảo trật tự, an ninh xã hội

D. Chức năng tổ chức và giáo dục

Đáp án: B

Câu 14: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do tổ chức nào dưới đây lãnh đạo?

A. Mặt trận Tổ quốc Việt nam

B. Đảng Cộng sản Việt Nam

C. Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

D. Liên đoàn Lao động Việt Nam

Đáp án: B

Câu 15: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm của

A. Các cơ quan      

B. Mọi công dân

C. Nhà nước     

D. Lực lượng vũ trang

Đáp án: B

Câu 16: Trên đường đi Minh thấy một người đnag cắt trộm dây cáp điện, Minh bang khoăn không biết phải làm gì. Nếu là bạn của Minh, em sẽ khuyên Minh lựa chọn cách nào dưới đây cho phù hợp

A. Làm ngơ coi như không hay biết

B. Xông vào bắt

C. Tránh xa để khỏi nguy hiểm

D. Báo cho công an hoặc ủy ban nhân dân

Đáp án: D

Câu 17: Ý kiến nào dưới đây là đúng về trách nhiệm tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ?

A. Mọi công dân đều phải có trách nhiệm tham gia xây dựng và bảo vệ Nhà nước

B. Chỉ cán bộ, công chức nhà nước mới có trách nhiemj tham gia xây dựng Nhà nước

READ  Lý thuyết Vật lý 8: Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau | Myphamthucuc.vn

C. Xây dựng và bảo vệ nhà nước là trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân

D. Chỉ lực lượng quân đội nhân dân mới có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ nhà nước

Đáp án: A

Câu 18: ý kiến nào dưới đây là đúng về trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước

A. Chỉ cán bộ, công chức Nhà nước mới có trách nhiệm xây dựng Nhà nước

B. Học sinh cũng có trách nhiệm xây dựng Nhà nước

C. Xây dựng nhà nước là trách nhiệm riêng của những người có chức quyền

D. Xây dựng Nhà nước là tùy vào tính tự giác mỗi người

Đáp án: B

Câu 19: Hành vi nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Anh G không vi phạm pháp luật

B. Anh C không tố giác tội phạm

C. H tham gia vào đội dân quân tự vệ của phường

D. Bác D tuyên truyền và vận động mọi người trong khu phố thực hiện tốt pháp luật

Đáp án: B

Câu 20: Anh A bị một tổ chức chuyên kích động, phá hoại an ninh đất nước mua chuộc và lôi kéo tham gia vào tổ chức đó. Nếu ở trường hợp của anh A, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?

A. Rủ thêm một số người tham gia

B. Báo cho cơ quan nhà nước có thảm quyền biết

C. Lờ đi coi như không biết

D. Vui vẻ tham gia vào tổ chức đó

Đáp án: B

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập