Soạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận ngắn nhất


Soạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận

I. Luận điểm, luận cứ, lập luận.

Văn bản “Chống nạn thất học”

1. Luận điểm:

– Ý chính: chống nạn thất học → dưới dạng nhan đề, câu khẳng định

– Câu văn thể hiện: “Một trong những … dân trí”

“Mọi người Việt Nam…chữ Quốc ngữ”

– Là linh hồn, tư tưởng, quan điểm của cả bài.

– Có sức thuyết phục vì: đúng đắn, chân thật, đáp ứng nhu cầu thực tế.

2. Luận cứ:

– Lí lẽ:

      + “Khi xưa Pháp … bóc lột dân ta”

      + “Số người VN … tiến bộ được”

      + “Nay chúng ta … độc lập”

      + “Mọi người VN … chữ Quốc ngữ”

– Dẫn chứng:

      + “Những người đã biết … thất học”

      + “Những người chưa biết …của mình”

      + “Phụ nữ lại càng cần … ứng cử”

→ làm cơ sở cho luận điểm

→ chân thật, đúng đắn, tiêu biểu

3. Lập luận:

Lập luận: Tổng – phân – hợp

Trình tự:

– Nêu lí do: Vì sao phải chống nạn thất học? Chống nạn thất học để làm gì?

– Từ các lí do, nêu ra các biện pháp để chống nạn thất học: Chống nạn thất học bằng cách nào?

See also  Tóm tắt bài Ý nghĩa văn chương ngắn nhất

– Cuối cùng kêu gọi mọi người sốt sắng giúp sức chống nạn thất học.

II. Luyện tập:

Văn bản “Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội”

– Luận điểm: Cần tạo … xã hội

– Luận cứ:

      + Có thói quen tốt và thói quen xấu

      + Có những người … khó sửa

      + Tạo được thói quen … xấu thì dễ

– Dẫn chứng: Luôn dậy … thói quen tốt

Hút thuốc lá… thói quen xấu
Chẳng hạn …nguy hiểm

– Lập luận: Tổng – phân – hợp.

Đưa ra thói quen tốt. Thói quen xấu (có dẫn chứng cụ thể). Khuyên mọi người nên xem lại mình và cần tạo ra thói quen tốt.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu