Soạn Anh 7: Unit 12. Language Focus 4 | Myphamthucuc.vn

Unit 12: LET’S EAT

Language Focus 4 (Bài 1-5 trang 123-128 SGK Tiếng Anh 7)

1. Past Simple Tense (Thì quá khứ đơn)

a) Did you do your homework last week?

No, I didn’t. I watched TV.

b) Did you eat dinner at home Wednesday?

No, I didn’t. I ate dinner at a food stall.

c) Did you play basketball yesterday?

No, I didn’t. I went to the movie theatre.

d) Did you watch a video film at the weekend?

No, I didn’t. I learned English lessons.

e) Did you play table-tennis yesterday?

No, I didn’t. I played football with my friends.

2. Indefinite Quantifiers (Từ định lượng bất định)

a) Write the correct expression.

a little coffeeB. a lot of teaC. a little sugar

lots of salt E. a lot of coffee

b) Complete the dialogues

Nga: Hoa, bạn làm sao thế?

Hoa: Tôi cảm thấy bệnh. Tôi đã ăn quá nhiều kẹo.

Mrs Quyen: Lan, add some salt to the vegetables, please.

Lan : A lot or little?

Mrs Quyen: Only a little, I think.

Dr Le: You must drink a lot of water every day.

Ba: Yes, doctor.

Mr Nhat : Stop, please. That is too much coffee.

Waitress: I’m sorry, Sir. I’ll clean the table for you.

Minh: Can you give me some paper, Nam?

Nam : I’m sorry. I only have a little and I need it.

3. TOO and EITHER

a) Thực hành với một bạn. Đọc bài hội thoại.

– Ba : Tôi thích xoài. – Ba : Tôi không thích chuối.

  Nam: Tôi cũng thích xoài. Nam: Tôi cũng không thích chuối.

READ  Dàn ý 2 khổ cuối bài Viếng lăng Bác ngắn gọn, hay nhất | Myphamthucuc.vn

– Ba : Tôi thích kẹo. – Ba : Tôi không thích trứng.

  Nam: Tôi cũng thích kẹo.   Nam: Tôi cũng không thích trứng.

b) Hãy nhìn vào hình. Viết bài hội thoại tương tự cùng với một bạn.

– A: I like mangoes. – A: I don’t like papaya.

  B: I like mangoes, too. B: I don’t like papaya, either.

– A: I don’t like bananas. – A: I like corn.

  B: I don’t like bananas, either. B: I like corn, too.

– A: I don’t like spinach. – A: I don’t like fish.

  B: I don’t like spinach, either. B: I don’t like fish, either.

– A: I don’t like potatoes. – A: I don’t like chicken.

  B: I don’t like potatoes, either. B: I don’t like chicken, either.

– A: I like beef.

  B: I like beef, too.

4. SO and NEITHER

Thực hành cùng với một bạn. Đọc. Sau đó nhìn vào các hình ở bài tập

Viết 8 đoạn hội thoại với SO và NEITHER.

a) A: I like mangoes. c) A: I don’t like papaya.

B: So do I. B: Neither does my brother.

b) A: I don’t like bananas. d) A: I like corn.

B: Neither do I. B: So do I.

e) A: I don’t like spinach. f) A: I like sweet potatoes.

B: Neither does my sister. B: So do I.

g) A: I don’t like chicken. h) A: I like beef.

B: So do my family.   B: So does my brother.

5. Imperatives (Câu mệnh lệnh)

Hoàn thành các lời chỉ dẫn.

a) Peel the onions. (Lột củ hành. )

b) Wash the cucumbers and the onions. (Rửa dưa và củ hành. )

READ  Lý thuyết Địa 9: Bài 32. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) | Giải Địa 9 | Myphamthucuc.vn

c) Slice the cucumbers and the onions. (Cắt dưa và củ hành thành

từng miếng. )

d) Mix the slices. (Trộn các miếng này. )

e) Add a little salt, sugar and vinegar to the mixture.

(Thêm một ít muối, đường và giấm vào hỗn hợp. )

f) Stir the mixture. (Đảo hỗn hợp. )

g) Wait for five minutes and the salad is ready to serve.

(Chờ 5 phút và món rau trộn sẵn sàng để dùng. )

ingredient (n)  : thành Trả lời câu hỏi phần  vinegar (n): giấm

tea spoonful (n): một muỗng đầypeel (v): lột vỏ

mix (v): trộnstir (v): trộn, khuấy

mixture (n): hỗn hợpslice (v)  : một lát mỏng

serve (v)  : phục vụ

Xẹm toàn bộ Soạn Anh 7: Unit 12. Let’s eat

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập