Kể tên các vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất. Vẽ sơ đồ biểu hiện vòng tuần hoàn lớn của nước. Cho biết vai trò của tuần hoàn nước…? | Myphamthucuc.vn

Tuần hoàn của nước trên Trái Đất

Câu 8: Kể tên các vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất. Vẽ sơ đồ biểu hiện vòng tuần hoàn lớn của nước. Cho biết vai trò của tuần hoàn nước đối với đời sống trên Trái Đất.

Lời giải

a) Các vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất

Trong lớp vỏ địa lí, nước luôn luôn tham gia vào các chu trình chuyển động kín gọi là tuần hoàn nước. Tùy theo số lượng các giai đoạn tuần hoàn mà nước đã tham gia để chia tuần hoàn nước thành các vòng tuần hoàn khác nhau..

– Tuần hoàn nhỏ: là những chu trình chuyển động mà nước chỉ tham gia vào hai giai đoạn (bốc hơi và nước rơi), không kể số lượng ít hay nhiều.

– Tuần hoàn lớn: là những chu trình tuần hoàn nước tham gia ba hay bốn giai đoạn (bốc hơi, nước rơi, ngấm và dòng chảy).

b) Sơ đồ biểu hiện vòng tuần hoàn lớn của nước

c) Vai trò của tuần hoàn nước đối với đời sống trên Trái Đất

– Làm thay đổi các thành phần khác trong lớp vỏ địa 11

– Có ý nghĩa to lớn trong các quá trình địa lí tự nhiên, nhất là các quá trình sống trên bề mặt Trái Đất.

READ  Sơ đồ tư duy Truyện Kiều lớp 9 ngắn gọn nhất | Myphamthucuc.vn

– Quyết định sự tồn tại và phát triển của con người.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập