Hãy nêu tóm tắt quá trình đánh giặc, giữ nước của dân tộc Việt Nam (GDQP 10) | Myphamthucuc.vn

Câu hỏi:

Hãy nêu tóm tắt quá trình đánh giặc, giữ nước của dân tộc Việt Nam

Lời giải

1. Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên.

      Nước Văn Lang ra đời – mở ra lịch sử  dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên là cuộc KC chống Tần (214 – 208 TCN) và KC chống Triệu (184 – 179 TCN).

2. Cuộc đấu tranh giành độc lập (TKI- TKX)

     Dưới ách đô hộ của PK phương Bắc, nhân dân ta đã kiên cường, bất khuất đấu tranh giành độc lập. Với chiến thắng Bạch Đằng (năm 938), nước ta đã giành lại được độc lập.  

3. Các cuộc chiến tranh giữ nước (TKX – XIX)

     Đất nước độc lập, trải qua nhiều triều đại PK. Thời Lý, Trần và Lê Sơ, nước ta là quốc gia cường thịnh ở Châu á – thời kỳ văn minh Đại Việt. Tuy vậy, nhân dân ta đã phải tiến hành nhiều cuộc chiến tranh giữ nước

4. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc , lật đổ chế độ thuộc địa nữa phong kiến (TK XIX- 1945)

      Thực dân Pháp xâm lược và đô hộ nước ta, phong trào kháng chiến sôi nổi và bền bỉ của nhân dân ta diễn ra khắp nơi. Khi có Đảng CSVN lãnh đạo, đấu tranh của nhân dân ta đã giành thắng lợi bằng Cách mạng tháng Tám năm 1945.

READ  Tóm tắt tác phẩm Nhìn về vốn văn hóa dân tộc | Myphamthucuc.vn

5. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945- 1954)

Pháp quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ 2. Ta thực hiện mọi biện pháp để chiến tranh không xảy ra, nhưng Pháp rất ngoan cố. Ta đã đánh bại nhiều cuộc hành binh lớn của quân Pháp và với chiến thắng ĐBP đã kết thúc  cuộc KC chống Pháp.

6. Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 – 1975)

      Mĩ thay Pháp xâm lược Việt Nam, ta kiên trì thực hiện Hiệp định Giơnevơ nhưng Mĩ rất hiếu chiến. Ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ và với thắng lợi của cuộc Tổng tiến công, nổi dậy mùa Xuân 1975, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập