Giải Toán 12: Bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12 | Myphamthucuc.vn

Bài 2: Cực trị của hàm số

Bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12: 

Áp dụng Quy tắc 2, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau:

a) y = x4 – 2x2 + 1 ;

b) y = sin2x – x

c) y = sinx + cosx ;

d) y = x5 – x3 – 2x + 1

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

Tìm điểm cực trị của hàm số :

Tìm tập xác định

Tính f’(x). Tìm các giá trị xi để f’(x) = 0 hoặc f’(x) không xác định.

Tính f’’(x). Xét dấu f’’(xi).

Kết luận : Các điểm xi làm cho f’’(xi) < 0 là các điểm cực đại

Các điểm xi làm cho f’’(xi) > 0 là các điểm cực tiểu.

a) TXĐ: D = R.

+ y’ = 4x3 – 4x

y’ = 0 ⇔ 4x(x2 – 1) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = ±1.

+ y” = 12x2 – 4

y”(0) = -4 < 0 ⇒ x = 0 là điểm cực đại của hàm số.

y”(1) = 8 > 0 ⇒ x = 1 là điểm cực tiểu của hàm số.

y”(-1) = 8 > 0 ⇒ x = -1 là điểm cực tiểu của hàm số.

b) TXĐ: D = R

+ y’ = 2cos2x – 1;

+ y” = -4.sin2x

Giải Toán 12: Bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

⇒ Giải Toán 12: Bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12  (k ∈ Z) là các điểm cực đại của hàm số.

Giải Toán 12: Bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

⇒ Giải Toán 12: Bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12  (k ∈ Z) là các điểm cực tiểu của hàm số.

c) TXĐ: D = R

+ y’ = cos x – sin x.

Giải Toán 12: Bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

+ y’’ = -sin x – cos x = Giải Toán 12: Bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

⇒ Giải Toán 12: Bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12  là các điểm cực đại của hàm số.

Giải Toán 12: Bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

⇒ Giải Toán 12: Bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12  là các điểm cực tiểu của hàm số.

d) TXĐ: D = R

+ y’= 5x4 – 3x2 – 2

y’ = 0 ⇔ 5x4 – 3x2 – 2 = 0

Giải Toán 12: Bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

⇔ x = ±1.

+ y” = 20x3 – 6x

READ  Phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết | Myphamthucuc.vn

y”(-1) = -20 + 6 = -14 < 0

⇒ x = -1 là điểm cực đại của hàm số.

y”(1) = 20 – 6 = 14 > 0

⇒ x = 1 là điểm cực tiểu của hàm số.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập