Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 9 Chương 1 – Đề 2 | Myphamthucuc.vn

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 9 Chương 1 – Đề 2

ĐỀ BÀI

Trắc nghiệm ( 3điểm): Hãy  khoanh tròn vào chữ cái chỉ đáp án đúng trong các câu sau đây

Câu 1. CaO không phản ứng với chất nào trong các chất sau:

A. H2O

B. SO2                     

C. HCl                  

D. O2

Câu 2. Cho sơ đồ phản ứng: Na2SO3 +  HCl  →  NaCl   +  X  +  H2O. Hỏi X là chất nào trong số các chất cho sau đây:

A. SO2

B. SO3                      

C. CO2                  

D. O2      

Câu 3. Bazơ nào sau đây có phản ứng với khí CO2 ?

A. NaOH            

B. Fe(OH)3           

C. Cu(OH)2              

D. Mg(OH)2

Câu 4. Dung dịch HCl phản ứng được với dãy chất:

A. Fe, Cu, SO2,               

B. NaOH, CO2,

C. Mg, CuO, Cu(OH)2             

D. Fe, Cu, H2SO4(l)

Câu 5. Đơn chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra chất khí :

A. Cacbon

B. Sắt   

C. Đồng                  

D. Bạc

Câu 6. Cho 5,6 gam Fe vào dung dịch HCl dư. Hỏi thể tích khí thu được từ phản ứng ở đktc là bao nhiêu? (cho Zn=65)

A. 1,12 lit         

B.  2,24 lit               

C. 3,36 lit            

D. 22,4 lit

Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm):Oxít tác dụng với : nước, axit, bazơ . Viết PTHH để minh họa.

READ  Tóm tắt đoạn trích Hai cây phong | Myphamthucuc.vn

Câu 2. (1 điểm)Nêu cách phân biệt từng chất trong hỗn hợp (K2O và CuO)           

             (Viết PTHH nếu có).

Câu 3. (2 điểm)  Hoàn thành sơ đồ phản ứng, ghi rõ điều kiện nếu có

Câu 4: (3 điểm)Hòa tan hoàn toàn 4,4 gam hỗn hợp gồm( Mg, MgO) bằng dung dịch axit HCl 7,3% vừa đủ. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 22,4 lit khí  ở đktc.

a)Viết PTHH

b)Tính khối  lượng Mg và MgO trong hỗn hợp đầu.

c)Tính khối lượng dung dịch axit HCl 7,3% đã dùng.

            ( Cho Mg = 24; Cl= 35,5; H = 1; O = 16;)

ĐÁP ÁN

Trắc nghiệm (3điểm) Mỗi đáp án đúng 0.5 điểm

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 9 Chương 1 - Đề 2| Có đáp án chi tiết

Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1.5 điểm) Mỗi phương trình đúng 0,5 điểm

Câu 2. ( 0.5 điểm Nêu cách và viết đúng PTHH  0.5 điểm

Câu 3. (2 điểm)Mỗi phương trình viết đúng 0,5 điểm

Câu 4. (3 điểm)

a) (1 điểm )    

 Mg      +   2HCl  →  MgCl2  +  H2               (1)                   

 MgO   + 2HCl   →  MgCl2  + H2O        (2)           

b) (1 điểm)

Theo đề bài: 

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 9 Chương 1 - Đề 2| Có đáp án chi tiết                                              

Theo phương trình (1):  nMg = nH2 = 0,1 mol

mMg = 0,1.24 = 2,4g ⇒ mMgO = 4,4 – 2.4 = 2(g)                                                        

c) (1 điểm)

Ta có Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 9 Chương 1 - Đề 2| Có đáp án chi tiết

Theo phương trình (1) và (2): nHCl = 2nMg+ 2 nMgO = 2.0,1 + 2.0,05 = 0,3mol

READ  Phân tích đoạn 3 trong bài thơ Việt Bắc | Myphamthucuc.vn

mHCl = 36,5.0,3 = 10,95(g)

Khối  lượng dung dịch axit HCl  7,3% cần dùng : 

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 9 Chương 1 - Đề 2| Có đáp án chi tiết

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập