Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 5 – Đề 1 | Myphamthucuc.vn

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 5 – Đề 1

Đề bài

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Ở điều kiện thường, clo là chất khí, màu vàng lục, có mùi xốc và nặng hơn không khí

A. 1,25 lần.              B. 2,45 lần.               C. 1,26 lần.               D. 2,25 lần.

Câu 2: Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế clo bằng cách

A. điện phân nóng chảy NaCl.

B. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

C. phân huỷ khí HCl.

D. cho HCl đặc tác dụng với MnO2; KMnO4

Câu 3: Khí HCl khô khi gặp quỳ tím thì làm quỳ tím

A. chuyển sang màu đỏ.         B. chuyển sang màu xanh.

C. không chuyển màu.            D. chuyển sang không màu.

Câu 4 : Trong tự nhiên, các halogen

A. . chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.          B. chỉ tồn tại ở dạng muối halogenua.

C.  chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.           D. tồn tại ở cả dạng đơn chất và hợp chất.

Câu 5: Cho 4 đơn chất F2; Cl2; Br2; I2. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là

READ  [CHUẨN NHẤT] Trong công nghiệp người ta thường điều chế N2 từ | Myphamthucuc.vn

A. F2.                     B. Cl2.                       C. Br2.                      D. I2.

Câu 6: Câu nào sau đây không đúng?

A. Các halogen là những phi kim mạnh nhất trong mỗi chu kỳ.

B. Các halogen đều có số oxi hóa là -1; 0; +1; +3; +5; +7.

C. Các halogen đều có 7 electron lớp ngoài cùng thuộc phân lớp s và p.

D. Tính oxi hoá của các halogen giảm dần từ flo đến iot.

Câu 7: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử ?

          

D. 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2

Câu 8: Clo không phản ứng với chất nào sau đây ?

A. NaOH      B. NaCl                    C. Ca(OH)2                          D. NaBr

II. Phần tự luận:

 Bài 1:

a. Trình bày tính chất hóa học của Cl2 ? Lấy ví dụ?

b. Viết các phương trình phản ứng xảy ra cho các sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có ):

           Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 5 (Đề 1) -  Đáp án thang điểm chi tiết  

Bài 2: Hòa tan 7,8 gam hỗn hợp bột 2 kim loại Al, Mg bởi m g dung dịch HCl 20% vừa đủ thu được 8,96 lít H2 (đktc).

a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b, Tính m ?

                                        (Cho Fe = 56, Mg = 24, Cu = 64,Cl = 35,5 )

Đáp án và thang điểm

I, Phần trắc nghiệm:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

B

D

C

C

D

B

A

B

II, Phần tự luận:

Chú ý:

   – Học sinh làm bài theo cách khác kết quả đúng vẫn cho đủ điểm .

   – Nếu cân bằng phư­ơng trình hoá học sai thì trừ 1/2 số điểm của ptrình hoá học đó.

READ  Dàn ý phân tích bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới | Myphamthucuc.vn

   – Nếu viết sai công thức hoá học thì không cho điểm phư­ơng trình hoá học đó.

a, Trình bày tính chất hóa học của Br2 (0,5 điểm)

 Lấy ví dụ  (0,5 điểm)

 b, Viết các phương trình phản ứng xảy ra cho các sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có ): Mỗi ph­ương trình hoá học đúng đư­ợc 0,25 điểm

Bài 2:

 Đáp án

Điểm

nH2= 0,4 mol

                           2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

                           x mol                           Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 5 (Đề 1) -  Đáp án thang điểm chi tiết  

                               Mg + 2HCl → MgCl2 +H2

                               ymol                             ymol

 Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 5 (Đề 1) -  Đáp án thang điểm chi tiết

 Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 5 (Đề 1) -  Đáp án thang điểm chi tiết

→%mMg = 100% – 69,23%= 30,77%

m= 0,8.36,5.100%/20%= 146 g

0,5 đ’

 

0,5 đ’

 

 

0,5 đ’

 

 

0,5 đ’

 

0,5 đ’

 

0,5 đ’

1 đ’

Tham khảo toàn bộ: Đề kiểm tra, đề thi Hóa 10 học kì 2

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập